ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2566
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายชาตรี ต่วนศรีแก้วสถาพรวิทยาถึงแก่กรรม 
2นางสิริโฉม กันตะบุตรบางลี่วิทยาลาออกจากราชการ 
3นายกัมปนาท คำจวงบรรหารแจ่มใสวิทยา 1ลาออกจากราชการ 
4นางทัศนีย์ ม่วงน้อยกรรณสูตศึกษาลัยลาออกจากราชการ 
5นางปณิสรา ชูศรีชัยบรรหารแจ่มใสวิทยา 1ลาออกจากราชการ 
6นายนิวัฒน์ เล้าสมบูรณ์มัธยมฐานบินกำแพงแสนลาออกจากราชการ 
7นางสาวคุณัญญา เปรมอาษาบางลี่วิทยารร.คูซอตประชาสรรค์ จ.ศรีสะเกษ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
8นางสาวพิจักษณานี ตุนากรรณสูตศึกษาลัยรร.กันทรารมณ์ อ.ศรีสะเกษ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร