ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2567
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวัชระ ดอกไม้เทศทุ่งแฝกพิทยาคมลาออกจากราชการ 
2นายพงศ์พล พงศ์มากสิริกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีลาออกจากราชการ 
3นางภักดิ์สิริญดา ศิริรัศมีโชติหรรษาสุจิตต์วิทยา 2ให้ออกจากราชการ