ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2566
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางนิสา บรรจงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีสพม.ชลบุรี ระยอง สพม.ชลบุรี ระยอง
2นางสาวอรวรรณ บาเหร็มสวนแตงวิทยารร.บ้านทุ่งหยี่เพ็ง สพป.กระบี่
3นายณัฐนนท์ กลำบุตรบรรหารแจ่มใสวิทยา 3ลาออกจากราชการ 
4นางสมคิด วิมูลชาติบางหลวงวิทยาลาออกจากราชการ 
5นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีสพป.กาญจนบุรี เขต 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1
6นางสาวปทุมวรรณ มหามิตรบรรหารแจ่มใสวิทยา 3รร.แม่ทาวิทยาคม สพม.ลำปาง ลำพูน
7นางสาวอัจจิมา วงษ์จำปามัธยมฐานบินกำแพงแสนถึงแก่กรรม 
8นางสาวพิมพ์ชนก เนตรสว่างกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีลาออกจากราชการ 
9นางสาวธัญญา รอดบัณฑิตราชินีบูรณะลาออกจากราชการ