ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2566
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายชวลิต เจนเจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
2นายบุญช่วย ทองคุ้มกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมลาออกจากราชการ 
3นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่งกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมลาออกจากราชการ