ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสุภา นุ้ยพินวัดห้วยจรเข้วิทยาคมลาออกจากราชการ 
2นางสาวจิติรัตน์ ฐานุอัครพัฒน์บรรหารแจ่มใสวิทยา 1ถึงแก่กรรม 
3นางลักษณา ธีระเถกิงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีลาออกจากราชการ 
4นางสาวขนิษฐา สิ้นทุกข์บรรหารแจ่มใสวิทยา 3รร.สารวิทยา สพม.กรุงเทพมหานคร 2
5นายธีรวัช ศรีวัฒทานังทุ่งคลีโคกช้างวิทยาร.ร.บ้านทุ่งใหญ่ จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต4
6นางพิณวดี บัวแตงบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"รร.ขอนแก่นวิทยาคม สพม.ขอนแก่น
7นางณิชาภา ภูบุญลาภดอนคาวิทยารร.อุบลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น สพม.ขอนแก่น
8นายศิษฏวัชร์ ชาวนาวัดไร่ขิงวิทยาร.ร.เหล่าประชาอุทิศ จ.มุกดาหาร สพม.มุกดาหาร
9นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์สามพรานวิทยาร.ร.นาเชื่อกพิทยาสรรค์ จ.มหาสารคาม สพม.มหาสารคาม
10นางสาวชไมพร หนูทองพระปฐมวิทยาลัยรร.น้ำผุด จ.ตรัง สพม.ตรัง กระบี่
11นางสาวจิราพร สีกะสังข์วัดไร่ขิงวิทยาร.ร.ชานุมานวิทยาคม สพม.อำนาจเจริญ
12นายอัฐธิวรรตน์ ใจจงบางหลวงวิทยารร.สิรินธรราชวิทยาลัย สพม.นครปฐม
13นางสาวกนกรักษ์ สุทธิอำนวยกูลพระปฐมวิทยาลัย 2รร.สิรินธรราชวิทยาลัย สพม.นครปฐม
14นางสาวณัฐพร สายกฤษณะสถาพรวิทยารร.สิรินธรราชวิทยาลัย สพม.นครปฐม
15นางสาวปนัดดา ใจสุทธิ์วัดไร่ขิงวิทยารร.สิรินธรราชวิทยาลัย สพม.นครปฐม
16นางสาวทัศนีย์ วิวัฒน์ชานนท์ภัทรญาณวิทยารร.สิรินธรราชวิทยาลัย สพม.นครปฐม
17นายศรีชัย แสงทองพระปฐมวิทยาลัย 2รร.สิรินธรราชวิทยาลัย สพม.นครปฐม
18นางสาวสุนทรี ทองนะราชินีบูรณะรร.เทศบาล 2(วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง
19นางสาวลดา มนตรีภัทรญาณวิทยารร.เทศบาล3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) เทศบาลนครหาดใหญ่
20นางสาวปฐมา ลิ่มสกุลบรรหารแจ่มใสวิทยา 1รร.เทศบาล 2(วัดกะพังสุรินทร์) เทศบาลนครตรัง
21นางศิริวรรณ อร่ามวาณิชย์โพรงมะเดื่อวิทยาคมลาออกจากราชการ 
22นายณัฐวุฒิ กุลรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีถึงแก่กรรม 
23นายดนัย สุดจิตรจูลกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมถึงแก่กรรม 
24นายอภิวัฒน์ กันใจวินวัดไร่ขิงวิทยารร.ท่าตะโกพิทยาคม สพม.นครสวรรค์