ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมีนาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวละเวง ปราบรายกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมถึงแก่กรรม 
2นายพุทธิพงษ์ ศุภมัสดุอังกูรวัดไร่ขิงวิทยาสพม.6 สพม.6
3นางสาวอรสา หนูมงกุฏสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9ร.ร.วัดใหม่รัตนเจดีย์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
4นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์วัดไร่ขิงวิทยาร.ร.สิรินธรราชวิทยาลัย สพม.9 ร.ร.สิรินธรราชวิทยาลัย
5นางสาวสุพัตรา จึงมีผลบุญบางหลวงวิทยาร.ร.บ้านหนองพงนก สพป.นครปฐม เขต 1
6นายไพฑูรย์ ถิ่นมาบแคศรีวิชัยวิทยาร.ร.บ้านหนองปากโลง สพป.นครปฐม เขต 1
7นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์สพป.ราชบุรี เขต 1 สพป.ราชบุรี เขต 1