ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวศุภนิตย์ หาญมุ่งธรรมกรรณสูตศึกษาลัยรร.อยุธยาวิทยาลัย สพม.เขต3 (จังหวัดพระนครศ
2นางสาวบุญชู รักญาติศรีประจันต์"เมธีประมุข"รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ.อ่างทอง สพม.เขต 5
3นางสาววิลาวัลย์ ช่วยบุญหนองหญ้าไซวิทยารร.ค่ายบางระจันวิทยา อ.ค่างบางระจัน จ.สิ สพม.5
4นางสาวณัฎฐณิชา คุ้มแจ้งวังหว้าราษฏร์สามัคคีรร.บางระจัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี สพม.5
5นางสาวฐาปณี พวงงามพลอยจาตุรจินดารร.มัธยมวัดดาวคนอง สพม.1
6นายพิสิฐ ฤทธิ์เทพสระกะเทียมวิทยาคมรร.เก้าเลี้ยววิทยา อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวร สพม.42
7นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลวัดไร่ขิงวิทยารร.ท่าตะโกพิทยาคม อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ สพม.42
8นางสาวพลอยชมพู มีบุญสงวนหญิงรร.นวมินทราชูทิศมัชฌิม อ.นครสวรรค์ จ.นคร สพม.42
9นางสาวราณี ศรีประเทศสรวงสุทธาวิทยารร.บอระเพ็ดวิทยา อ.นครสวรรค์ สพม.42
10นางสาวอภิสรา สุขศรีภัทรญาณวิทยาลาออกจากราชการ 
11นายวศิน ชูชาติสรวงสุทธาวิทยารร.สามชุรัตนโภคาราม สพม.9
12นายนารายณ์ ทับบุรีสรวงสุทธาวิทยารร.คุรุประชาสรรค์ อ.สรรค์บุรี จ.ชัยนาท สพม.5
13นางสาวสุพัฒนา ดีเทียนอินทร์รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์รร.บ้านบางประแดง อ.สามพราน จ.นครปฐม สพป.นครปบม เขต 2
14นางธนวรรณ กัลติวาณิชย์ศรีวิชัยวิทยารร.วัดบ่อตะกั่ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2
15นางสุขธนพัฒน์ พิณสุวรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9ลาออกจากราชการ 
16นางเยาวลักษณ์ คำนุชนารถสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9ลาออกจากราชการ 
17นางนัทฐา ปิ่นทองดีคงทองวิทยาลาออกจากราชการ 
18นายวันเสด็จ สะราคำบรรหารแจ่มใสวิทยา 6ถึงแก่กรรม