รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีนางนิสา บรรจงการ 035535417 
101กรรณสูตศึกษาลัยนายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ 035511125 
102กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีนายวิโรจน์ ไชยภักดี 035525556035505126
103ตลิ่งชันวิทยานายธนกร ขุนจันทร์ดี 035597460 
105สงวนหญิงนายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร 035521659 
106สวนแตงวิทยานายสิน อารยะจารุ 035599200 
107บางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"นางสุคนธ์ ตรีวัฒนประภา 035587340 
108บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์  035424326 
109หรรษาสุจิตต์วิทยา 2นางภักดิ์สิริญดา สิริรัศมีโชติ 035416111 
110วังหว้าราษฏร์สามัคคี  035591771 
111ศรีประจันต์"เมธีประมุข"นางสาวขนิษฐา พลายเพ็ชร์ 035581050 
112สรวงสุทธาวิทยานายสถาปนิก ศิริทรัพย์ 035420028 
201บรรหารแจ่มใสวิทยา 1นายเชี่ยวชาญ ดวงใจดี 035591011 
202สระกระโจมโสภณพิทยานางประภัสสร สุวรรณประทีป 035557115 
203บรรหารแจ่มใสวิทยา 5นางสาวกุหลาบ หงษ์ทอง 035584509 
204บ่อสุพรรณวิทยานางสาวกัณหา คำหอมกุล 035402036 
205บางลี่วิทยา  035531051 
206สองพี่น้องวิทยานางอ่อนจันทร์ นุชบูรณ์ 035428018 
207หนองวัลย์เปรียงวิทยานางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ 035524293 
208ดอนคาวิทยานายบรรเทา คุ้มฉายา 035421222 
209สระยายโสมวิทยาสิบเอกสุรสิทธิ์ ชำนาญอักษร 035559056 
211อู่ทองศึกษาลัยนายธวัช กรุดมณี 035551419 
301ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา  035571175 
302ธรรมโชติศึกษาลัยนายสุขวิทย์ ปู้ทอง 035578089 
303บรรหารแจ่มใสวิทยา 7นายนพดล คำเรียง 035515416 
304บ่อกรุวิทยานายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์ 035571791 
305ด่านช้างวิทยานางเรณู สรหงษ์ 035595651 
306บรรหารแจ่มใสวิทยา 3นายขจรวุฒิ สว่างศรี 035595005 
307ทุ่งแฝกพิทยาคม  035681251 
308บรรหารแจ่มใสวิทยา 6  035571017 
310หนองหญ้าไซวิทยานางพรลักษณ์ สุพงศ์ 035411111 
401พระปฐมวิทยาลัยนายสามารถ รอดสำราญ 034252613 
402พระปฐมวิทยาลัย 2นางสาวจารุวรรณ พูพะเนียด   
403โพรงมะเดื่อวิทยาคมนางสาวนงคราญ ชุนอภิชาติ 034387038 
404ราชินีบูรณะว่าที่ร้อยตรีมนต์เมืองใต้ รอดอยู่ 034254168 
405วัดห้วยจรเข้วิทยาคมนางสุภัทรา สภาพอัตต์ 034241934 
406ศรีวิชัยวิทยานายชัชวาล สิงหาทอง 034242967 
407สระกะเทียมวิทยาคมนายสมศักดิ์ เหมือนดาว 034286214 
409กำแพงแสนวิทยานายธีระ วรรณเกตุศิริ 034351047 
410มัธยมฐานบินกำแพงแสนนายสนิท รีนับถือ 034383780 
411ศาลาตึกวิทยานางภควรรณ ภัทรพงศ์กร 032291307 
412คงทองวิทยานางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย 034381769 
413บ้านหลวงวิทยานายจำนงค์ ภักดี 034296767 
501งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นางสาวพุทธชาติ สุขาบูรณ์ 034299027 
503พลอยจาตุรจินดานางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์ 034331634 
504เพิ่มวิทยานายอดุลย์ เย็นรัตน์ 034331199 
505ภัทรญาณวิทยานายกัมพล โพธิ์ระดก 034331803 
507แหลมบัววิทยานายธนกฤต ธรรมวณิชย์ 034208523 
508บัวปากท่าวิทยานายณัฐพล สุขสมบูรณ์ 034278606 
509บางเลนวิทยานายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป 034391983 
510บางหลวงวิทยา  034399070 
511สถาพรวิทยา  034900037 
512ปรีดารามวิทยาคมส.ต.อ.สาธิต จ้อยเจริญ 034397067 
514วัดไร่ขิงวิทยานายสมเกียรติ ปทุมสูติ 034318080 
515สามพรานวิทยานายสมมารถ ศิริสมพร 034222888 
516กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน 034297635 
517รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์นายเอกราช อยู่ฤกษ์ 024419262 
518อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนางสุดารัตน์ ชินณะพงศ์